Strategi

Betonmast har to strategiske hovedmål: Ingen arbeidsrelaterte skader, og bedret lønnsomhet (6% driftsmargin på konsernnivå). Disse målene er styrende for den daglige driften i prosjektene.

Betonmast har fremhevet fire strategiske satsingsområder som skal støtte oppunder konsernets hovedmål.


Fag og ledelse

Betonmast har som mål å tiltrekke, utvikle og beholde markedets beste ledelse- og fagkompetanse. Konsernet har en aktiv rekrutteringsstrategi og et omfattende kursprogram. Sentralt står også en samlingskultur, der et viktig mål er kunnskapsdeling på tvers av selskapene i konsernet.

Spennende, fremtidsrettede prosjekter, et godt arbeidsmiljø preget av mangfold, gode karrieremuligheter og mulighet for medeierskap, skal bidra til å tiltrekke og beholde markedets beste fag- og ledelseskompetanse.

Kunder og leverandører

Betonmast skal være den foretrukne samarbeidspartneren for våre kunder og leverandører. Dette skal oppnås gjennom blant annet sterk samspillskompetanse og gode prosjekter som legger grunnlaget for nye samarbeid på fremtidige prosjekter.

Betonmast skal kun samarbeide med seriøse leverandører og samarbeidspartnere som opptrer konsekvent i samsvar med våre verdier, og som også holder en høy standard for helse, miljø og sikkerhet, etikk og samfunnsansvar.

Klima og miljø

Som en stor entreprenør i byggebransjen i Norge ser Betonmast det som konsernets plikt å påvirke markedet i en mer bærekraftig retning. Med en ambisiøs miljøstrategi, sikter nå Betonmast mot å kutte klimagassutslippene fra konsernets energibruk, forbundet med byggeaktivitetene, med 65 prosent innen 2030 sammenlignet med utgangsåret 2018. Ressursbruken skal ned, bruk av farlige stoffer elimineres, mens lokal økologi skal fremmes.

Innovasjon

Betonmast skal være en lettbent, offensiv utfordrer på innovasjon. Vi skal utfordre etablerte sannheter og tradisjonelle arbeidsmetoder. Vårt mål er å utnytte mulighetene i ny teknologi slik at vi både øker sikkerheten på våre byggeplasser og effektiviserer prosesser.

I Betonmast tas det mange spennende initiativ ute i prosjektene og nye teknologier testes på mange områder. Betonmast vurderer nye løsninger fortløpende og implementerer disse der det er hensiktsmessig.

Sterk konsern, lokalt fokus

Betonmast er til stede i lokalsamfunn for å levere de beste prosjektene i tett samspill med kunden. Vi har en tydelig, verdibasert kultur og en kommersiell entreprenørånd, der prosjektene alltid skal stå i fokus. Sentrale støttefunksjoner i konsern bistår prosjektene i deres måloppnåelse.

 

 

There seem to be no vacancies right now.