Samfunnsansvar

I Betonmast bryr vi oss både om det vi gjør og måten vi gjør det på. Våre prosjekter skal bygges på en mest mulig ansvarlig måte, med vekt på ressurs- og energieffektivitet, minst mulig påvirkning på klima og miljø, respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Samfunnsansvar handler om hvordan vår virksomhet påvirker menneskene, miljøet og samfunnet rundt oss. Betonmast er ikke bare en forretningsvirksomhet, men også en samfunnsinstitusjon som skal bidra til ansvarlig og etisk verdiskapning.


God forrretningsskikk

Som forretningsvirksomhet skal Betonmast skape verdier for sine eiere, ansatte og kunder gjennom god ledelse og forbilledlig forretningsskikk. Som samfunnsinstitusjon skal Betonmast bidra til å skape et bedre samfunn gjennom etisk forsvarlig drift. Vår virksomhet har også et særlig ansvar for de fotavtrykkene vi setter i lokalsamfunnet, og vi søker alltid å spille på lag med lokale aktører.

Betonmast jobber aktivt mot korrupsjon, og har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon i hele vår virksomhet – fra lokale kontorer til nasjonale avtaler. Vi jobber også for et ansvarlig arbeidsliv med gode arbeidsbetingelser hvor ingen føler seg diskriminert.

Strategisk miljøarbeid

Som en stor entreprenør i byggebransjen ønsker vi å bidra til at markedet går i en bærekraftig retning. Vi jobber strategisk med vårt miljøarbeid, og har systematisert miljøarbeidet gjennom vår miljømodell: Grønn tråd.


Likestilling

Konsernet ivaretar krav til likestilling mellom kjønnene, men dessverre har bransjen en skjev kjønnsfordeling, slik at andelen kvinner er lav også i Betonmast. Totalt sett er kvinneandelen på 12,5 %. Det er dog gledelig å registrere en utviklingstrend hos utdanningsinstitusjonene med flere kvinnelige studenter.

Betonmast satser på at aktiv rekruttering til blant annet sommerjobber, kan påvirke utviklingen til å få flere kvinner inn i konsernet.

Konsernet søker å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan arbeide på vanlig vis i konsernet.


Kompetanseutvikling

Byggvirksomhet er i hovedsak lokal business. I Betonmast vektlegges den lokale kunnskapen og forankringen mot kunder, markedet og leverandører. I tillegg jobber konsernet aktivt og kontinuerlig med utvikling av medarbeidere gjennom kursing og lederutvikling.

Betonmast er en kompetansebedrift. Utvikling av medarbeidernes kompetanse er sterkt prioritert, og kompetanseutviklingen er satt i system. Opplæringsplanen er en helhetlig plan innen fag og ledelse i Betonmast, med hovedfokus på lederutvikling og dokumentert opplæring i produksjonen.


Betonmast satser på lærlinger

Byggebransjen har store utfordringer innen rekruttering, og mange unge opplever at det mangler lærlingplasser. Betonmast tar ansvar for å sikre ettervekst i bransjen, og tilbyr fagopplæring til både unge og voksne.

Selskapet har en målsetting om å ha 10 % lærlinger av alle fagarbeidere. Ved årsskiftet var det totalt 41 lærlinger, som utgjorde 10,6 %.

Flere av selskapene i Betonmast har i mange år vært foregangsbedrifter når det gjelder å ta inn lærlinger og gi dem god og seriøs opplæring i håndverksfagene. Mange av disse lærlingene er ressurser i selskapene den dag i dag.


Støtter Aid in Action i Kenya

Betonmast har i flere år støttet Aid in actions arbeid i Kenya. Prosjektene vektlegger lokalt fokus og lokalt eierskap, og har et mål om bærekraftig utvikling.