Miljø

Våre miljømål

Betonmast skal vise samfunnsansvar ved å redusere miljøbelastningen fra våre byggearbeider. Vårt fokus er både på redusert ressursbruk og redusert utslipp i selve byggearbeidene, og på å produsere bygg med gode miljøkvaliteter.

Betonmast sine leverandører og underentreprenører skal i sitt engasjement i prosjektene bidra til at prosjektene oppnår følgende målsetninger:

Avfall (redusere ressursbruk)

Betonmast skal på alle sine prosjekter ha en sorteringsgrad på minimum 80% ved ferdigstilt prosjekt.

Alle prosjekter skal rapportere inn avfallsmengde i kg/m2 BTA. Måltallene er som følger ved ferdigstilt prosjekt:

  • Bolig: 20 kg/m2
  • Næring: 25 kg/m2
  • Skole: 40 kg/m2
  • Lagerbygg: 12 kg/m2

Energibruk (kutte klimagassutslipp fra vår byggeaktivitet)

Alle nye prosjekter fra 2020 skal rapportere sitt energiforbruk* i CO2- ekvivalenter pr m2 BTA. Ved endt prosjekt skal disse prosjektene ha prosentvis** redusert sitt forbruk i forhold til utslipp fra en «typisk byggeplass»: gitt 34,0 kg CO2 ekv/m2***. Reduksjonskravet høynes i henhold til tabell under, og vil ved strategiens utløp i 2023 være 20%.

Fremme tiltak som gir miljøgevinst

Alle prosjekter skal fremsette forslag til tiltak med miljøgevinst. Ved endt prosjekt skal prosjektet vise til minimum tjue forslag som er fremmet eller gjennomført. Minimum fire tiltak skal omhandle og gi gevinst til lokal økologi.

Farlige stoffer (eliminere farlige stoffer)

I Betonmast sine prosjekter skal det ikke benyttes materialer som inneholder stoffer på prioriteringslisten (fra Miljødirektoratet) eller REACH kandidatliste (fra EU). Måloppnåelsen skal kvartalsvis rapporteres inn av hvert enkelt prosjekt.

*Energiforbruk fra: Byggtørk og anleggsmaskiner.

** Vi skal nå mål i 2030 om 65% reduksjon i klimagassutslippene fra vår byggeaktivitet på byggeplass. Reduksjonen i klimagassutslipp oppjusteres derfor i kommende miljøstrategier:

  • For 2020-2021: 5 % reduksjon
  • For 2022-2023: 20 % reduksjon
  • For 2024-2025: 35 % reduksjon
  • For 2026-2027: 50 % reduksjon
  • For 2028-2031: 65 % reduksjon

***Referansetall er tatt ut fra rapport «Potensialet for utslippsreduksjon ved fossil og utslippsfrie bygge og anleggsplasser» DNV GL på vegne av Oslo kommune. Datert 27.04.2018

Vil du lese mer om vårt miljøarbeid? Klikk her for Betonmasts miljøstrategi. Les også om vårt konsept Grønn tråd.


Cobuilder Collaborate

Cobuilder Collaborate er en nettbasert database og stoffkartotek som benyttes til dokumentasjon av produkter og kjemikalier.

I Betonmast skal alle prosjekter benytte Cobuilder Collaborate  til å registrere alle produkter og kjemikalier. Betonmast sine leverandører og underentreprenører skal være medlemmer og brukere av Cobuilder Collaborate. Det stilles krav til at alle produkter som ikke er i henhold til Betonmast sitt eget filter skal risiko og substutisjonsvurderes ihht substutisjonsplikten etter produktkontrollovens §3a. Det er leverandører og underentreprenører som er pliktig til å utføre en slik substutisjonsvurdering. Produkter som skal brukes permanent i bygget skal ikke inneholde produkter på den norske prioritetslisten og EUs kandidatliste.

 


Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt er et utvidet produsentansvar for all emballasje. Betonmast er medlem av Grønt Punkt Norge AS. Med det rapporterer vi og betaler miljøbidrag til Grønt Punkt Norge ihht hvor mye emballasje vi er ansvarlige for i det norske markedet. Betonmast stiller videre krav til at våre leverandører er medlem i Grønt Punkt Norge AS.


BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er et helhetlig miljøsertifiseringsverktøy for byggeprosjekter. Betonmast har god erfaring med å gjennomføre BREEAM-NOR prosjekter. Dersom prosjekter skal BREEAM sertifiseres, skal prosjektet følge prosjekttilpasset preanalyse. Leverandører, produsenter og underentreprenører må levere løsninger og dokumentasjon ihht. gjeldende BREEAM-NOR manual og prosjektets gjeldende preanalyse.

 

There seem to be no vacancies right now.