Prosjektdetaljer
Kunde Rom Eiendom AS
Adresse Voldgata, 7012 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Rehab
Kontraktsform Hovedentreprise
Kontraktssum 2.2 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Skansen stasjonsbygning bar preg av manglende vedlikehold i påvente av en avklaring av fremtidig bruk.
Rom Eiendom AS ønsket å ivareta bygningen gjennom restaurering, sikring mot forfall, og nytt leieforhold som aktiviserer bygningen. Ny leietaker ville benytte bygningen til musikk og kultur, barneteater, verksted, øvingslokale og kontor for virksomheten. Det var derfor forventet økt aktivitet både på dagtid og kveldstid.

Bygningen ble restaureret og ombygget til en generell og fleksibel karakter som kunne ivareta ulike
virksomheter over tid. Dette medførte innvendig ombygging, men uendret eksteriør.
Av hensyn til ny perronghøyde ble bygningen hevet cirka 0,5 m, slik at gulvhøyde kom noe over perrong og ny forplass. Luftet kryperom ble etablert Det ble etableret ny hovedtrapp med adkomst fra forplassen.

To av siderommene ble disponeret til kontor og øvingsrom. Det ene rommet mot vest ble utstyret med dusj og et ensidig toalett tilpasset bevegelseshemmede, samt at det ble forberedet oppstikk til et mindre toalett. Ett av rommene mot øst ble disponert til kjøkken og spiserom.

Ved heving av bygningen ble det etablert nye fundamenter og massen delvis utskiftet til telesikker og frostfri dybde ved isolering av grunnen. Ny drenering avskar og reduserte fuktpåkjenning fra bakken til kryperommet. Murt ringmur ga forstøttelse til nye terrenghøyder. I kjeller ble det støpt isolert gulv med sluk for plassering av varmesentral.

Eksisterende gulv plan 1 ble beholdt,  sagflis fjernet og bjelkelaget isolert cirka 200 mm. Ny overflate av parkett i rom 104 ventehallen og banebelegg i siderommene.

Ytterveggene bestod av plank med innvendig kledning og utvendig profilert trekledning og ornamentikk. Det ble planlagt innvendig 50 mm etterisolering og oppretting av vegger med 50 mm.

Det ble vurdert som ikke ønskelig å øke utforingen av hensyn til byggets karakter og innvendig areal. Utvendig kledning ble beholdet uendret, men all kledning skulle bli kontrollert for råte og skader, utskifting av deler kun i nødvendig omfang.

Dør på gavlvegg mot vest ble fjernet, og veggen ble tilbakeført til opprinnelig tilstand.

Hoveddør mot forplassen var innadslående med ett-lags glass. Døren ble snudd til utadslående. To-fløyet dør mot perrongen var tilsvarende. Denne ble påmontert innvendig isolering og kledning. Døren holdes avlåst. Glassfeltene over dørene ble påmontert innvendig ramme med glass.

Yttervinduene var i ok forfatning, men ble justert og restaurert slik at lufttetthet og lydisolerende egenskaper økte. Videre ble det monteret isolerte innervinduer.

Yttertaket bestod av kaldt loft med takstoler og åser med taktro (over- og underligger). Skifertekking ble lagt om og nye beslag og vannbord montert.

Himlingen var i ulik høyde. Eksisterende slagg/koks i bjelkelaget ble fjernet og erstattet med cirka 300 mm isolasjon. Generelt ble et prinsipp med diffusjonsåpne konstruksjoner benyttet for å sikre utlufting av eventuell fuktighet. I forbindelse med innvendig kledning etableres tettesjikt med dampbrems som har vanndampmotstand min. 5x utvendig vindsperre.

Det ble ikke benyttet diffusjonsperre. Kryperom ble fuktsikret fra bakken ved etablering av drensmasser og avskjærende drenering samt fuktsperre på bakken. Kryperommet ble ventilert maksimalt for å redusere relativ luftfuktighet etter isolering av gulvet.